فرایندهای تولید

                                                                                         ابزار آلات

                                                                                      نرم افزار

                                                                                      مهندسی

                                                                                        مونتاژ

                                                                                          کنترل